Nhân sự

 • Toàn ban

  5/9/2014 9:04:14 AM

   

  BAN THƯỜNG VỤ (Nhiệm kỳ 2010 – 2013)

   

  Trưởng ban: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền

  Thư ký: Micae Nguyễn Ngọc Phương

  Thủ quỹ: Maria Têrêsa Nguyễn Thị Xuân Dung

  Trưởng Tiểu ban GL Dự tòng: Gioan Phêrô Tạ Đình Vui

  Trưởng Tiểu ban GL Phổ thông: Nt. Anna Nguyễn Thị Phương Dung

  Trưởng Tiểu ban GL Hôn nhân: Gioakim Trương Đình Giai

  Trưởng Tiểu ban GL cho người có hoàn cảnh đặc biệt: Nt. Maria Nguyễn Thị Kim

  ...xem chi tiết

 • Tiều ban Giáo lý Hoàn cảnh đặc biệt

  5/7/2014 1:45:19 PM

  TIỂU BAN GIÁO LÝ CHO NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT

  1. Nt. Maria Nguyễn Thị Kim (Trưởng)

  ...xem chi tiết

 • Tiểu ban Giáo lý Dự tòng

  5/7/2014 1:32:14 PM

  TIỂU BAN GIÁO LÝ DỰ TÒNG

   Gioan Phêrô Tạ Đình Vui (Trưởng)

  ...xem chi tiết

 • Tiểu ban Giáo lý Hôn nhân

  5/7/2014 1:53:17 PM

  TIỂU BAN GIÁO LÝ HÔN NHÂN

  1. Gioakim Trương Đình Giai (Trưởng)

  ...xem chi tiết

 • Tiểu ban Giáo lý Phổ thông

  5/7/2014 1:46:23 PM

  TIỂU BAN GIÁO LÝ PHỔ THÔNG

  1. Nt. Anna Nguyễn Thị Phương Dung (Trưởng)

  ...xem chi tiết