3. Biết mình nhờ phương pháp Cửu Loại: hai cánh và mũi tên

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 4415 | Cật nhập: 5/7/2014 7:04:27 PM | RSS

Biết mình nhờ phương pháp Cửu Loại: hai cánh và mũi tên

Mỗi cá tính có thể tìm sự giúp đỡ của người khác để có được sự cân bằng trong cuộc sống, nhờ đó hoàn thiện cuộc sống của mình. Cửu Loại có thể giúp chúng ta tìm ra những người có khả năng trợ giúp chúng ta được biểu thị qua đôi cánh và những đường mũi tên trong biểu đồ.

1. Đôi cánh trong Cửu Loại

Người ta dùng đôi cánh chim để diễn tả sự liên kết của mỗi cá tính với hai cá tính bên cạnh. Như chim cần có đôi cánh để cất mình lên cao thế nào thì mỗi cá tính cũng cần hai cá tính bên cạnh trong cửu loại để giúp mình thăng tiến y như vậy. Hai cá tính này giúp cho cá tính chính thêm hoàn hảo và ngược lại.

Ví dụ: mặt sáng của cá tính 8 và 1 giúp cá tính 9 ra khỏi mặt tối của mình là an phận thủ thường để canh tân và đổi mới, ngược lại, mặt sáng của cá tính 9 giúp hai cá tính kia ra khỏi mặt tối của mình là tức tối và bất mãn để tìm lại sự an nhiên tự tại.

2. Những đường mũi tên

Người ta còn dùng những đường mũi tên để chỉ sự liên kết thuận lợi hoặc bất lợi giữa cá tính này với cá tính khác. Thuận lợi ở chỗ hạn chế hoặc khắc phục được mặt tối hay mặt yếu của cá tính, bất lợi ở chỗ làm gia tăng xung lực nổi trội hay mặt mạnh của cá tính. Thuận lợi khi đi ngược chiều mũi tên và bất thuận lợi khi đi thuận chiều mũi tên.

Ví dụ:

Cá tính 9 liên kết với cá tính 3 sẽ thuận lợi vì bớt an phận để thăng tiến, ngược lại, liên kế với cá tính 6 sẽ bất lợi vì gia tăng sự an phận do bám vào nguyên tắc và lề luật.

Cá tính 7 liên hệ với cá tính 5 sẽ thuận lợi vì bớt ham vui để ham học, ngược lại liên hệ với cá tính 1 sẽ bất lợi vì càng ham vui hơn do bất bình với hiện trạng.

Cá tính 2 liên hệ với cá tính 4 thuận lợi vì lưu tâm hơn đến bản thân, với cá tính 8 bất lợi vì càng tìm chế ngự hoàn cảnh hay kẻ khác.

Bài tập ở lớp

Nhóm cùng loại cá tính có thể họp nhau để tìm hiểu xem mối liên hệ giữa cá tính của mình, với những cá tính khác thuận lợi hoặc bất lợi ra sao qua đôi cánh và những đường mũi tên trong cửu loại.

Hoạt động này sẽ cho thấy những dị biệt không chỉ gây xung khắc, nhưng có thể bổ sung và làm cho nhau nên phong phú. Đúng là ghét của nào trời cho của ấy! Những người mà ta không ưa hoặc không hợp lại là những người mà ta cần đến nhiều nhất cho một cuộc sống phong phú hơn.

Bài làm ở nhà

Dựa vào kết quả của bản trắc nghiệm, bạn hãy xác định xem: Đôi cánh của tôi gồm những cá tính nào? Những cá tính này hỗ trợ cho cá tính của tôi như thế nào? Theo đường mũi tên nghịch chiều, tôi sẽ liên kết thuận lợi với cá tính nào? Tại sao? Theo đường mũi tên thuận chiều, tôi sẽ liên kết không thuận lợi với cá tính nào? Tại sao?