Tôn Chỉ

  • TÔN CHỈ

    TÔN CHỈ

    4/2/2014 4:14:40 PM

    «Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy» (Gioan 14,23).

    ...xem chi tiết