Nội Quy

  • NỘI QUY

    NỘI QUY

    4/6/2014 10:26:05 AM

    Ban Giáo lý được thành lập dựa vào Hướng Dẫn Tổng Quát việc Dạy Giáo lý của bộ Giáo Sĩ 1997, số 267:

    ...xem chi tiết