Đường hướng chung

 • Đào tạo giáo lý viên căn bản - Giới thiệu các giảng khóa

  5/28/2014 7:02:44 PM

  Chương trình đào tạo giáo lý viên được thiết lập theo một lộ trình xây dựng và củng cố mối tương quan giữa giáo lý viên với Thiên Chúa, với cộng đoàn và với xã hội. Lộ trình này được trợ giúp bởi 15 giảng khóa trong 3 giai đoạn: Giai đoạn I gồm các giảng khóa: Nhân bản; Linh đạo cầu nguyện; Tín lý; Tìm hiểu Thánh Kinh; Sư phạm giáo lý tổng quát. Giai đoạn II gồm các giảng khóa: Lịch sử cứu độ; Lịch sử Hội Thánh; Phụng vụ-Bí tích; Tìm hiểu Cựu ước; Sư phạm giáo lý thiếu nhi. GIai đoạn III gồm các giảng khóa: Tìm hiểu các tôn giáo; TÌm hiểu CÔng đồng Vaticanô 2; Luân lý căn bản; Tìm hiểu Tân ước; Sư phạm giáo lý thiếu niên.

  ...xem chi tiết

 • Đào tạo Giáo lý viên căn bản - Mục đích và yêu cầu

  5/7/2014 3:40:01 PM

  Hướng tới một đức tin trưởng thành: Giúp cho đức tin của GLV trở nên sống động, minh nhiên và hữu hiệu (x. HDTQ, 82). Cụ thể, mời gọi và giúp các tín hữu (1) hiệp thông mật thiết với Chúa Giêsu, (2) trở nên phần tử sống động của Giáo Hội, và (3) thành sứ giả loan báo Tin mừng...

  ...xem chi tiết

 • Kế hoạch đào tạo Giáo lý viên

  5/7/2014 3:18:13 PM

  Biết sống với Chúa: trọn tình hiếu thảo với Chúa là Cha và có khả năng xây dựng gia đình và cộng đoàn tín hữu thành Giáo Hội-Mầu Nhiệm.

  Biết sống với mọi người trong Giáo Hội: sống vẹn nghĩa huynh đệ với mọi người trong Giáo Hội là con một Cha và có khả năng xây dựng gia đình và cộng đoàn tín hữu thành Giáo Hội-Hiệp Thông.

  Biết sống với mọi người trong xã hội: mở rộng tình huynh đệ đồng cảm và chia sẻ mọi ơn lành của Chúa cho mọi người trong xã hội là anh em một nhà và có khả năng xây dựng gia đình và cộng đoàn tín hữu thành Giáo Hội-Sứ Vụ.

  ...xem chi tiết